🔁


History

 1. Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.
  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.
  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.
  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  changed by Vesa Vahermaa .
  Copy to clipboard
 4. Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.
  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  Sinulla on avoimia ilmoituksia, mutta et ole yhdistänyt PayPal-tiliäsi, joten et pysty ottamaan maksuja vastaan. Yhdistä PayPal-tilisi %{settings_link}.

  changed by Vesa Vahermaa .
  Copy to clipboard
 5. Bạn có danh sách mở nhưng tài khoản Paypal của bạn không được thiết lập để nhận thanh toán. Kết nối tài khoản Paypal của bạn và cấp %{service_name} quyền để tính lệ phí giao dịch từ %{settings_link} của bạn.
  Bạn danh sách mở nhưng tài khoản Paypal của bạn không được thiết lập để nhận thanh toán. Kết nối tài khoản Paypal của bạn cấp %{service_name} quyền để tính lệ phí giao dịch từ %{settings_link} của bạn.
  changed by Huyqdo138 .
  Copy to clipboard
 6. Bạn có bài đăng nhưng tài khoản Paypal của bạn không được thiết lập để nhận thanh toán. Kết nối tài khoản Paypal và cho phép %{service_name} thu lệ phí giao dịch ở trang %{settings_link}.
  Bạn bài đăng nhưng tài khoản Paypal của bạn không được thiết lập để nhận thanh toán. Kết nối tài khoản Paypal cho phép %{service_name} thu lệ phí giao dịch trang %{settings_link}.
  changed by daohoangson .
  Copy to clipboard
 7.  
  changed by Sharetribe Team via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 8. changed by Sharetribe Team via a Batch Operation.
  Copy to clipboard