09 Nov ‘16 13:03
Bartosz changed 1 translations in Spanish on Speedometer. Hide changes
 1. Speedometer
  Speedometer
  changed by Ryo567 .
  Copy to clipboard
 2. Velocímetro
  Velocímetro
  changed by Bartosz .
  Copy to clipboard
09 Nov ‘16 13:03