01 Jun from 9:25am to 9:28am
novica changed 8 translations in Macedonian on Manager. Hide changes
 1.  
 2. Недоволна количина
  Недоволна количина
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Задолжително
  Задолжително
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Сметка од главната книга
  Сметка од главната книга
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Добивка / Загуба
  Добивка / Загуба
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Прилагодена состојба
  Прилагодена состојба
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Тековна состојба
  Тековна состојба
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Странска состојба
  Странска состојба
  changed by novica .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Според внесените нарачки за производство, барем една ставка од инвентарот треба да биде на повисоко ниво на производство.
  Според внесените нарачки за производство, барем една ставка од инвентарот треба да биде на повисоко ниво на производство.
  changed by novica .
  Copy to clipboard
01 Jun from 9:25am to 9:28am