🔁


History

 1. Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)
  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  Use this dropdown to change visibility of your post.  (We suggest you make this first one public.)

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)
  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  Use this dropdown to change visibility of your post.  (We suggest you make this first one public.)

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։ (Խորհուրդ կտանք այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։  (Խորհուրդ կտանք այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։  (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 5. Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։  (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Սեղմիր այս սլաքը՝ քո գրառման տեսանելիությունը ընտրելու համար։  (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։  (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։ (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։  (Խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես։)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։ (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)
  Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։  (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 10. Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։ (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)
  Այստեղ կարող ես քո գրառման տեսանելիությունը ընտրել։  (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 11. Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 13. Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)
  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 14. Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 15. Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  Այստեղ կարող ես ընտրել քո գրառման տեսանելիությունը (խորհուրդ կտանք՝ այս առաջինը հրապարակային նշես)։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 16. Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)
  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  Use this dropdown to change visibility of your post. (We suggest you make this first one public.)

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard