🔁


History

 1. Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>
  Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Պիտակ՝ <b>%{name_tag}</b>, քանակը՝ <b>%{count_tag}</b>
  Պիտակ՝ <b>%{name_tag}</b>, քանակը՝ <b>%{count_tag}</b>
  changed by Ներսես .
  Copy to clipboard
 3. Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>
  Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  Tag Name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 4. Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>
  Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Պիտակ՝ <b>%{name_tag}</b>, քանակը՝ <b>%{count_tag}</b>
  Պիտակ՝ <b>%{name_tag}</b>, քանակը՝ <b>%{count_tag}</b>
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>
  Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  Tag name: <b>%{name_tag}</b> Count: <b>%{count_tag}</b>

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 9. Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}
  Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}

  Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 10. Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  Պիտակը՝ <b>%{name_tag}</b> Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 11. Պիտակ՝ %{name_tag} Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  Պիտակ՝ %{name_tag} Օգտագործվել է` <b>%{count_tag}</b> անգամ
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}
  Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}

  Tag name: %{name_tag} Count: %{count_tag}

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard