🔁


History

 1. If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. An alternative is to search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. An alternative is to search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. An alternative is to search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. An alternative is to search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. Alternatively you can search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. Alternatively you can search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Եթե գիտես նրանց ամբողջական դիասպորայի անունը (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard» էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երևացող անվամբ փնտրելն ա (էս դեպքում օրինակ կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 5. Եթե գիտես նրանց ամբողջական diaspora*-ի ID-ն (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard» էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երևացող անվամբ փնտրելն է (էս դեպքում, օրինակ, կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Եթե գիտես նրանց ամբողջական diaspora*-ի ID-ն (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard» էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երևացող անվամբ փնտրելն է (էս դեպքում, օրինակ, կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Եթե գիտես նրանց դիասպորա*յի ամբողջական ԱյԴի-ն (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard»` էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երեւացող անվամբ փնտրելն է (էս դեպքում, օրինակ, կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Եթե գիտես նրանց դիասպորա*յի ամբողջական ԱյԴի-ն (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard»` էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երեւացող անվամբ փնտրելն է (էս դեպքում, օրինակ, կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. Alternatively you can search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  If you know their full diaspora* ID (e.g. username@podname.org), you can find them by searching for it. If you are on the same pod you can search for just their username. Alternatively you can search for them by their profile name (the name you see on screen). If a search does not work the first time, try it again.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 10. You can search for people by entering their username or their diaspora* name (the name that is shown on their profile). If neither of these methods work, enter their full diaspora* ID (username@podname.org). If your search doesn’t work the first time, it could be due to network latency. Try it again.

  You can search for people by entering their username or their diaspora* name (the name that is shown on their profile). If neither of these methods work, enter their full diaspora* ID (username@podname.org). If your search doesnt work the first time, it could be due to network latency. Try it again.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 11. Եթե գիտես նրանց դիասպորա*յի ամբողջական ԱյԴի-ն (օրինակ՝ mard@podname.am), կարող ես փնտրել դրանով։ Եթե նույն փոդում եք, կարող ես միայն օգտանունը փնտրել («mard»` էս դեպքում)։ Մյուս տարբերակը նրանց էջում երեւացող անվամբ փնտրելն է (էս դեպքում, օրինակ, կարող է լինել Ադամ մարդ Առաջինյան)։ Եթե որոնումը չի աշխատում առաջին անգամ, նորից փորձիր։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 12. Մարդկանց կարող ես փնտրել նրանց օգտանունով կամ դիասպորա*յի անունով (որը որ երեւում է նրանց էջում)։ Եթե այս տարբերակներից եւ ոչ մեկը չաշխատի, փորձիր նրանց դիասպորա*յի ամբողջական ԱյԴի-ն (օրինակ՝ mard@podname.am)։ Եթե որոնումդ չաշխատեց առաջին անգամ, դա կարող է լինել կապի պատասխանի խնդիր։ Ավելի ուշ փորձիր։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 13. You can search for people by entering their username or their diaspora* name (the name that is shown on their profile). If neither of these methods work, enter their full diaspora* ID (username@podname.org). If your search doesn’t work the first time, it could be due to network latency. Try it again.

  You can search for people by entering their username or their diaspora* name (the name that is shown on their profile). If neither of these methods work, enter their full diaspora* ID (username@podname.org). If your search doesnt work the first time, it could be due to network latency. Try it again.

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard