History

 1. Your buddy is verified.
  Your buddy is verified.

  Your buddy is verified.

  changed by Lukas .
  Copy to clipboard
 2. Your buddy is verified.
  Your buddy is verified.

  Your buddy is verified.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Your contact is verified.
  Your contact is verified.

  Your contact is verified.

  changed by Klaus Herberth .
  Copy to clipboard
 4. Your contact is verified.
  Your contact is verified.

  Your contact is verified.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Liên hệ của bạn đã được xác nhận
  Liên hệ của bạn đã được xác nhận
  changed by Duybq86 .
  Copy to clipboard