14 Nov from 2:56am to 2:57am
Nguyenthethang33 changed 6 translations in Vietnamese on TradingView. Hide changes
 1.  
 2. Số lượng các Trader đang hoạt động trên TradingView
  Số lượng các Trader đang hoạt động trên TradingView
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Chế độ thống kê gọn
  Chế độ thống gọn
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Luôn hiển thị
  Luôn hiển thị
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Vui lòng tải lại trang
  Vui lòng tải lại trang
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tải lại trang để đảm bảo biểu đồ của bạn hoạt động bình thường. Bạn có muốn tải lại trang không?
  Tải lại trang để đảm bảo biểu đồ của bạn hoạt động bình thường. Bạn muốn tải lại trang không?
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
14 Nov from 2:56am to 2:57am