History

 1. The Financial Market is where people trade different assets based on a system of supply and demand. In this sense the market is the sum total of all possible buyers and sellers. Markets are made possible by exchanges and brokers (which can be physical or electronic). We can distinguish different types of markets based on the major asset classes that can be bought or sold. Currencies are traded through brokers on the foreign exchange market also known as Forex. Stocks and Indices are traded through stock exchanges. 
   
  Futures are traded through Future exchanges. Cryptocurrencies are traded through specialized cryptocurrency exchanges. Bonds are traded via an Over-The-Counter market and Contracts for Difference (CFDs) are mainly traded through brokers. Each of these markets have their own fundamental drivers and many traders trade more than one asset class. There are intermarket correlations and markets influence each other's behaviour. Knowing these correlations helps traders to get the odds on their side.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. The Financial Market is where people trade different assets based on a system of supply and demand. In this sense the market is the sum total of all possible buyers and sellers. Markets are made possible by exchanges and brokers (which can be physical or electronic). We can distinguish different types of markets based on the major asset classes that can be bought or sold. Currencies are traded through brokers on the foreign exchange market also known as Forex. Stocks and Indices are traded through stock exchanges. 
   
  Futures are traded through Future exchanges. Cryptocurrencies are traded through specialized cryptocurrency exchanges. Bonds are traded via an Over-The-Counter market and Contracts for Difference (CFDs) are mainly traded through brokers. Each of these markets have their own fundamental drivers and many traders trade more than one asset class. There are intermarket correlations and markets influence each other's behaviour. Knowing these correlations helps traders to get the odds on their side.
  changed by Sergey Scherbin .
  Copy to clipboard
 3. Thị trường Tài chính là nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung và cầu. Theo nghĩa này thị trường là tổng của tất cả người mua và người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi và môi giới (có thể là vật chất hoặc điện tử). Chúng ta có thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn có thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi là Forex. Cổ phiếu và Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC và hợp đồng cho sự khác biệt (CFDs) chủ yếu là giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều có các trình điều khiển cơ bản và nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. Có sự tương quan giữa các thị trường và thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader có được lợi thế cạnh tranh.

  Thị trường Tài chính nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung cầu. Theo nghĩa này thị trường tổng của tất cả người mua người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi môi giới ( thể vật chất hoặc điện tử). Chúng ta thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi Forex. Cổ phiếu Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. 
   
  Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC hợp đồng cho sự khác biệt (CFDs) chủ yếu giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều các trình điều khiển bản nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. sự tương quan giữa các thị trường thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader được lợi thế cạnh tranh.

  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 4. Thị trường Tài chính là nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung và cầu. Theo nghĩa này thị trường là tổng của tất cả người mua và người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi và môi giới (có thể là vật lý hoặc điện tử). Chúng ta có thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn có thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi là Forex. Cổ phiếu và Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường Hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) chủ yếu là giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều có các trình điều khiển cơ bản và nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. Có sự tương quan giữa các thị trường và thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader có được lợi thế cạnh tranh.

  Thị trường Tài chính nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung cầu. Theo nghĩa này thị trường tổng của tất cả người mua người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi môi giới ( thể vật hoặc điện tử). Chúng ta thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi Forex. Cổ phiếu Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. 
   
  Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường Hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC Hợp đồng Chênh lệch (CFD) chủ yếu giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều các trình điều khiển bản nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. sự tương quan giữa các thị trường thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader được lợi thế cạnh tranh.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 5. Thị trường Tài chính là nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung và cầu. Theo nghĩa này thị trường là tổng của tất cả người mua và người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi và môi giới (có thể là vật lý hoặc điện tử). Chúng ta có thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn có thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi là Forex. Cổ phiếu và Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường Hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) chủ yếu là giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều có các trình điều khiển cơ bản và nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. Có sự tương quan giữa các thị trường và thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader có được lợi thế cạnh tranh.

  Thị trường Tài chính nơi mọi người buôn bán các tài sản khác nhau dựa trên một hệ thống cung cầu. Theo nghĩa này thị trường tổng của tất cả người mua người bán. Thị trường được tạo ra bằng cách trao đổi môi giới ( thể vật hoặc điện tử). Chúng ta thể phân biệt các loại thị trường dựa trên các loại tài sản lớn thể được mua hoặc bán. Các loại tiền tệ được giao dịch qua môi giới trên thị trường ngoại hối cũng được gọi Forex. Cổ phiếu Chỉ số được giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán. 
   
  Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường Hợp đồng tương lai. Các đồng tiền điện tử được giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử chuyên biệt. Trái phiếu được giao dịch qua thị trường OTC Hợp đồng Chênh lệch (CFD) chủ yếu giao dịch qua môi giới. Mỗi thị trường đều các trình điều khiển bản nhiều trader buôn bán nhiều loại tài sản. sự tương quan giữa các thị trường thị trường ảnh hưởng đến hành vi của nhau. Biết được những mối tương quan này sẽ giúp các trader được lợi thế cạnh tranh.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard