26 Oct from 7:46am to 7:55am
Duy Trung changed 38 translations in Vietnamese on Speedometer. Hide changes
 1.  
 2. Speedometer với thông báo trong thanh trạng thái
  Speedometer với thông báo  
  trong thanh trạng thái
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Nhiều chi tiết trong vùng thông báo
  Nhiều chi tiết  
  trong vùng thông báo
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thống kê chuyến đi và vị trí hiện tại
  Thống chuyến đi  
  vị trí hiện tại
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Đặt trước hoạt động
  Đặt trước hoạt động
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Speedometer Pro
  Speedometer Pro
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Speedometer Pro đã bị lỗi
  Speedometer Pro đã bị lỗi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Speedometer
  Speedometer
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. TÌm chúng tôi trực tuyến: https://www.facebook.com/
  TÌm chúng tôi trực tuyến: https://www.facebook.com/
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Speedometer đã bị lỗi
  Speedometer đã bị lỗi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Speedometer
  Speedometer
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Yêu cầu quyền vị trí
  Yêu cầu quyền vị trí
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Cấp quyền vị trí
  Cấp quyền vị trí
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Dịch vụ vị trí không sẵn có
  Dịch vụ vị trí không sẵn
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thiết đặt ứng dụng
  Thiết đặt ứng dụng
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thiết đặt
  Thiết đặt
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ
  Tốc độ
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ trung bình
  Tốc độ trung bình
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ tối đa
  Tốc độ tối đa
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thời gian
  Thời gian
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thời gian di chuyển
  Thời gian di chuyển
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Vị trí
  Vị trí
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Địa chỉ
  Địa chỉ
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ di chuyển TB
  Tốc độ di chuyển TB
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ trung bình
  Tốc độ trung bình
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tốc độ tối đa
  Tốc độ tối đa
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thống kê chuyến đi
  Thống chuyến đi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tổng khoảng cách
  Tổng khoảng cách
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Khoảng cách chuyến đi
  Khoảng cách chuyến đi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Đi bộ
  Đi bộ
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Chạy
  Chạy
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Đạp xe
  Đạp xe
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Trong xe hơi
  Trong xe hơi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thuyến buồm
  Thuyến buồm
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Trong tàu hỏa
  Trong tàu hỏa
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Di chuyển nhanh
  Di chuyển nhanh
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thay đổi hoạt động
  Thay đổi hoạt động
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Đặt lại
  Đặt lại
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
26 Oct from 7:46am to 7:55am