26 oct. de 07:46 to 07:55
Duy Trung changed 38 translations in Vietnamese on Speedometer. Hide changes
 1.  
 2. Speedometer với thông báo trong thanh trạng thái
  Speedometer với thông báo  
  trong thanh trạng thái
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhiều chi tiết trong vùng thông báo
  Nhiều chi tiết  
  trong vùng thông báo
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thống kê chuyến đi và vị trí hiện tại
  Thống chuyến đi  
  vị trí hiện tại
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đặt trước hoạt động
  Đặt trước hoạt động
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Speedometer Pro
  Speedometer Pro
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Speedometer Pro đã bị lỗi
  Speedometer Pro đã bị lỗi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Speedometer
  Speedometer
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. TÌm chúng tôi trực tuyến: https://www.facebook.com/
  TÌm chúng tôi trực tuyến: https://www.facebook.com/
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Speedometer đã bị lỗi
  Speedometer đã bị lỗi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Speedometer
  Speedometer
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu quyền vị trí
  Yêu cầu quyền vị trí
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cấp quyền vị trí
  Cấp quyền vị trí
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dịch vụ vị trí không sẵn có
  Dịch vụ vị trí không sẵn
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thiết đặt ứng dụng
  Thiết đặt ứng dụng
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thiết đặt
  Thiết đặt
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ
  Tốc độ
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ trung bình
  Tốc độ trung bình
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ tối đa
  Tốc độ tối đa
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thời gian
  Thời gian
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thời gian di chuyển
  Thời gian di chuyển
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vị trí
  Vị trí
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Địa chỉ
  Địa chỉ
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ di chuyển TB
  Tốc độ di chuyển TB
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ trung bình
  Tốc độ trung bình
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tốc độ tối đa
  Tốc độ tối đa
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thống kê chuyến đi
  Thống chuyến đi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tổng khoảng cách
  Tổng khoảng cách
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khoảng cách chuyến đi
  Khoảng cách chuyến đi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đi bộ
  Đi bộ
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chạy
  Chạy
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đạp xe
  Đạp xe
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trong xe hơi
  Trong xe hơi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thuyến buồm
  Thuyến buồm
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trong tàu hỏa
  Trong tàu hỏa
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Di chuyển nhanh
  Di chuyển nhanh
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thay đổi hoạt động
  Thay đổi hoạt động
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đặt lại
  Đặt lại
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
26 oct. de 07:46 to 07:55