26 Jan from 4:45am to 8:01am
Tomo changed 281 translations in Nepali on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <!-- Printing tag: -->CC_CONTENT<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->CC_CONTENT<!-- Don't translate this. -->
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;!-- Printing tag: --&gt;</code>CC_CONTENT<code>&lt;!-- Don't translate this. --&gt;</code>
  <code>&lt;!-- Printing tag: --&gt;</code>CC_CONTENT<code>&lt;!-- Don't translate this. --&gt;</code>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <!-- Printing tag: -->CC_CONTENT<!-- Don't translate this. -->
  <!-- Printing tag: -->CC_CONTENT<!-- Don't translate this. -->
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सुरु गर्ने समय
  सुरु गर्ने समय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सुरु हुने
  सुरु हुने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने र पठाउने हो।
  अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने पठाउने हो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने र पठाउने हो।
  अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने पठाउने हो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने र पठाउने हो।
  अर्को तरिकाचाहिं इमेल मार्फत डाटा आयात / निर्यात गर्ने पठाउने हो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं केएमएल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं केएमएल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. केएमएल फाइललाई निर्यात गर्ने
  केएमएल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  के-एम-एल फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  KML फाइललाई निर्यात गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं के-एम-एल फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैन। परिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छ। जस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्। अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
  QGIS जस्तो तेस्रो पार्टी उपकरणमा ज्यामिति सम्पादन गर्दा क्लाउड समीकरणको समयमा परिवर्तनको बारेमा TheocBase लाई सचेत हुँदैनपरिवर्तनहरू अपलोड गर्नका लागि तपाईंले सम्पादन भएका इलाकाहरूलाई चिन्ह लगाउनुपर्छजस्तैः टिप्पणी फिल्डमा खाली थप्नुहोस्अथवा तपाईं KML फाइलको रूपमा इलाकाहरूलाई निर्यात गरेर यस फाइललाई TheocBase मा फेरि आयात गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <strong>OK</strong> क्लिक गरेर केएमएल फाइल बचत गर्नुहोस्।
  <strong>OK</strong> क्लिक गरेर केएमएल फाइल बचत गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>OK</strong> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्।
  <strong>OK</strong> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>OK</strong> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्।
  <strong>OK</strong> क्लिक गरेर KML फाइल बचत गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्। पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्। त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर र <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्। अन्तमा <strong>केएमएल फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
  तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छसाइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्अन्तमा <strong>केएमएल फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्। पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्। त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर र <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्। अन्तमा <strong>KML फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
  तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छसाइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्अन्तमा <strong>KML फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. तपाईं KML फाइल बनाउन <code>&lt;strong&gt;</code>गूगल म्याप्स<code>&lt;/strong&gt;</code> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्। पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्। त्यसपछि <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> फिल्डमा इलाकाको नम्बर र <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्। अन्तमा <code>&lt;strong&gt;</code>KML फाइलमा निर्यात गर्ने<code>&lt;/strong&gt;</code> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
  तपाईं KML फाइल बनाउन <code>&lt;strong&gt;</code>गूगल म्याप्स<code>&lt;/strong&gt;</code> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छसाइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्त्यसपछि <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> फिल्डमा इलाकाको नम्बर <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्अन्तमा <code>&lt;strong&gt;</code>KML फाइलमा निर्यात गर्ने<code>&lt;/strong&gt;</code> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्। पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्। त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर र <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्। अन्तमा <strong>KML फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
  तपाईं KML फाइल बनाउन <strong>गूगल म्याप्स</strong> प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छसाइन ईन गरेर म्याप बनाउनुहोस्पहिलो इलाकाको आकार लेख्नुहोस्त्यसपछि <strong>नाम</strong> फिल्डमा इलाकाको नम्बर <strong>वर्णन</strong> क्षेत्रमा स्थानीयता लेख्नुहोस्अन्तमा <strong>KML फाइलमा निर्यात गर्ने</strong> मेनु अइटेम क्लिक गरेर तपाईंको म्याप बचत गर्न सक्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <strong>केएमएल फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> र <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्।
  <strong>केएमएल फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> र <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्।
  <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> र <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> केएमएल फाइलमा छन्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> केएमएल फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> र <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्।
  <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> <strong>वर्णन</strong> केएमएल फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> र <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> केएमएल फाइलमा छन्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> केएमएल फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> र <strong>वर्णन</strong> KML फाइलमा छन्।
  <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> <strong>वर्णन</strong> KML फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> र <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> KML फाइलमा छन्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>KML फिल्ड मिलाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> KML फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्। जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> र <strong>वर्णन</strong> KML फाइलमा छन्।
  <strong>KML फिल्ड मिलाउने</strong> पेटीमा फिल्डहरू छनौट गर्नुहोस्जुन इलाकाको <strong>नाम</strong> <strong>वर्णन</strong> KML फाइलमा छन्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ र <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छ। केएमएल-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि सिएसवी-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ।[5]
  <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छकेएमएल-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि सिएसवी-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ[5]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ र <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छ। KML-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि CSV-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ।[5]
  <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छKML-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि CSV-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ[5]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;a href="#add_territory"&gt;</code>इलाकाहरू थप्न<code>&lt;/a&gt;</code> &nbsp; <code>&lt;img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="<span class="tr"></span>" width="24" height="24" /&gt;</code> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं म्यापमा <code>&lt;a href="#draw_territory_boundary"&gt;</code>सिमाना लेख्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छ र <code>&lt;a href="#split_territory"&gt;</code>इलाका विभाजन गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छ। KML-फाइलमर्फत <code>&lt;a href="#import_territory_boundaries"&gt;</code>इलाका आयात गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> अनि CSV-फाइल मर्फत <code>&lt;a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses"&gt;</code>ठेगनाहरू आयात गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छ।[5]
  <code>&lt;a href="#add_territory"&gt;</code>इलाकाहरू थप्न<code>&lt;/a&gt;</code> &nbsp; <code>&lt;img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="<span class="tr"&gt;</span>" width="24" height="24" /&gt;</code> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्तपाईं म्यापमा <code>&lt;a href="#draw_territory_boundary"&gt;</code>सिमाना लेख्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छ <code>&lt;a href="#split_territory"&gt;</code>इलाका विभाजन गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छKML-फाइलमर्फत <code>&lt;a href="#import_territory_boundaries"&gt;</code>इलाका आयात गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> अनि CSV-फाइल मर्फत <code>&lt;a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses"&gt;</code>ठेगनाहरू आयात गर्न<code>&lt;/a&gt;</code> सक्नुहुन्छ[5]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ र <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छ। KML-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि CSV-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ।[5]
  <a href="#add_territory">इलाकाहरू थप्न</a> &nbsp; <img src="../images/territory_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन [3] क्लिक गर्नुहोस्तपाईं म्यापमा <a href="#draw_territory_boundary">सिमाना लेख्न</a> सक्नुहुन्छ <a href="#split_territory">इलाका विभाजन गर्न</a> सक्नुहुन्छKML-फाइलमर्फत <a href="#import_territory_boundaries">इलाका आयात गर्न</a> अनि CSV-फाइल मर्फत <a href="territories_addresses.html#import_territory_addresses">ठेगनाहरू आयात गर्न</a> सक्नुहुन्छ[5]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जनवक्ता
  जनवक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनवक्ता
  जनवक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनवक्ता
  जनवक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. म्याप
  म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. म्याप
  म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. म्याप
  म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नाम
  नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. पोस्टल कोड
  पोस्टल कोड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. पोस्टल कोड
  पोस्टल कोड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. पोस्टल कोड
  पोस्टल कोड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. प्रकाशकको नाम
  प्रकाशकको नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. प्रकाशकको नाम
  प्रकाशकको नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. प्रकाशकको नाम
  प्रकाशकको नाम
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. राज्य
  राज्य
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. राज्य
  राज्य
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. राज्य
  राज्य
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सडक
  सडक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक
  सडक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक
  सडक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. इलाका
  इलाका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाका
  इलाका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इलाका
  इलाका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. इला. नं.
  इला. नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इला. नं.
  इला. नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इला. नं.
  इला. नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. इलाकाको प्रकार
  इलाकाको प्रकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाकाको प्रकार
  इलाकाको प्रकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इलाकाको प्रकार
  इलाकाको प्रकार
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. जम्म
  जम्म
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जम्म
  जम्म
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जम्मा
  जम्मा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जम्मा
  जम्मा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जम्मा
  जम्मा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. इलाका म्याप कार्ड
  इलाका म्याप कार्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाका म्याप कार्ड
  इलाका म्याप कार्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इलाका म्याप कार्ड
  इलाका म्याप कार्ड
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. इलाका म्याप
  इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. इलाका म्याप
  इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. इलाका म्याप
  इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ठेगाना सूची
  ठेगाना सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ठेगाना सूची
  ठेगाना सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ठेगाना सूची
  ठेगाना सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ठेगाना सूची र इलाका म्याप
  ठेगाना सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ठेगाना सूची र इलाका म्याप
  ठेगाना सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ठेगाना सूची र इलाका म्याप
  ठेगाना सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सडक सूची
  सडक सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक सूची
  सडक सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक सूची
  सडक सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक सूची र इलाका म्याप
  सडक सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक सूची र इलाका म्याप
  सडक सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक सूची र इलाका म्याप
  सडक सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. एकाउन्ट
  एकाउन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एकाउन्ट
  एकाउन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एकाउन्ट
  एकाउन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. समापन टिप्पणी
  समापन टिप्पणी
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. अर्को भिडियो भाग
  अर्को भिडियो भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अर्को भिडियो भाग
  अर्को भिडियो भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अर्को भिडियो भाग
  अर्को भिडियो भाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. स्मरण
  स्मरण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. स्मरण
  स्मरण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. स्मरण
  स्मरण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. भिडि
  भिडि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भिडि
  भिडि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भिडि
  भिडि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. समापन टिप्पणीको विषय
  समापन टिप्पणीको विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. समापन टिप्पणीको विषय
  समापन टिप्पणीको विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. समापन टिप्पणीको विषय
  समापन टिप्पणीको विषय
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. नं.
  नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. नं.
  नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. नं.
  नं.
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक सूची र इलाका म्याप
  सडक सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ठेगाना सूची र इलाका म्याप
  ठेगाना सूची इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  सडक सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  ठेगाना सूचीसँग इलाका म्याप
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भिडियोसँगको छलफल
  भिडियोसँगको छलफल
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. म्यापमा जुन इलाकालाई दायाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो तपाईंले सामेल हुन चाहर्नुहुन्छ।
  म्यापमा जुन इलाकालाई दायाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो तपाईंले सामेल हुन चाहर्नुहुन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्।
  जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्।
  जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्।
  जुन इलाकामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ त्यो इलाका दायाँ क्लिक गरेर छनौट गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <strong>नाम</strong> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्।
  <strong>नाम</strong> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>नाम</strong> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्।
  <strong>नाम</strong> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो विकल्प मात्र व्यक्तिगत <strong>वर्णन</strong> छ भने प्रयोग गर्नुहोस्।
  यो विकल्प मात्र व्यक्तिगत <strong>वर्णन</strong> भने प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय छ भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय छ भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय छ भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> क्षेत्रमा व्यक्तिगत नाम लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <strong>नाम</strong> फिल्ड खटाउनुहोस्।
  यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <strong>नाम</strong> फिल्ड खटाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> फिल्ड खटाउनुहोस्।
  यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <code>&lt;strong&gt;</code>नाम<code>&lt;/strong&gt;</code> फिल्ड खटाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <strong>नाम</strong> फिल्ड खटाउनुहोस्।
  यदि अद्धितीय हो भने मात्र त्यो <strong>नाम</strong> फिल्ड खटाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय छ भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <code>&lt;strong&gt;</code>वर्णन<code>&lt;/strong&gt;</code> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
  यदि <strong>वर्णन</strong> अद्धितीय हो भने मात्र यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. गीतहरू थप्नुहोस्।
  गीतहरू थप्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीतहरू थप्नुहोस्।
  गीतहरू थप्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. क्लिपबोर्डमा
  क्लिपबोर्डमा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. क्लिपबोर्डमा
  क्लिपबोर्डमा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीतहरू थप्नुहोस्। सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)।  पहिलो सतम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  गीतहरू थप्नुहोस्सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)  पहिलो सतम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गीतहरू थप्नुहोस्। सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)।  पहिलो सतम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  गीतहरू थप्नुहोस्सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)  पहिलो सतम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गीतहरू थप्नुहोस्। सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)।  पहिलो सतम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  गीतहरू थप्नुहोस्सबै डाटा क्लिपबोर्डमा कपि गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V /cmd + V)  पहिलो सतम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा नम्बर दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सेटिङ् आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  सेटिङ् आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सेटिङ् आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  सेटिङ् आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सेटिङ् आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  सेटिङ् आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सेटिङ् आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  सेटिङ् आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनवक्ता र मण्डली थप्नुहोस्। डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  जनवक्ता मण्डली थप्नुहोस्डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनवक्ता र मण्डली थप्नुहोस्। डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  जनवक्ता मण्डली थप्नुहोस्डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनवक्ता र मण्डली थप्नुहोस्। डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  जनवक्ता मण्डली थप्नुहोस्डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनवक्ता र मण्डली थप्नुहोस्। डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  जनवक्ता मण्डली थप्नुहोस्डाटा क्लिपबोर्डमा कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्। बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). पहिलो स्तम्भमा संख्या र दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ।
  जनभाषणका विषयहरू थप्नुहोस्बिषयहरू कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V). 
  पहिलो स्तम्भमा संख्या दोस्रोचाहिं विषय हुनुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  बुँदाहरू आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गर्नुहोस् र तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गर्नुहोस् तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  ईश्‍वरतान्त्रिक स्कुलको तालिका आयात गर्नुहोस्प्रहरीधरहरा पुस्तकालयबाट सूची कपी गरेर तल पेस्ट गर्नुहोस् (Ctrl + V / cmd + V)
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्।
  जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्।
  जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्।
  जनभाषणको संशोधित मिति देखाउनुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. फाइल पढ्न सक्दैन
  फाइल पढ्न सक्दैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. फाइल पढ्न सक्दैन
  फाइल पढ्न सक्दैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. फाइल पढ्न सक्दैन
  फाइल पढ्न सक्दैन
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. विषयको संख्या
  विषयको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषयको संख्या
  विषयको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषयको संख्या
  विषयको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <span>इलाका नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  <span>इलाका नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <span>इलाका_नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  <span>इलाका_नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;span&gt;</code>इलाका_नम्बर<code>&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;</code>स्थानीयता<code>&lt;/span&gt;</code>
  <code>&lt;span&gt;</code>इलाका_नम्बर<code>&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span&gt;</code>स्थानीयता<code>&lt;/span&gt;</code>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <span>इलाका_नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  <span>इलाका_नम्बर</span><br><span>स्थानीयता</span>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <strong>No.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्।
  <strong>No.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>नं.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्।
  <strong>नं.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>नं.<code>&lt;/strong&gt;</code> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>नं.<code>&lt;/strong&gt;</code> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. <strong>नं.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्।
  <strong>नं.</strong> ‌‍‍फिल्डमा इलाकाको नम्बर लेख्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भाषणको नम्बर र विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्।
  भाषणको नम्बर विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भाषणको संख्या र विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्।
  भाषणको संख्या विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भाषणको संख्या र विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्।
  भाषणको संख्या विषय मात्र हुनका लागि चाहिने सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. केवल भाषणको संख्या र विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्।
  केवल भाषणको संख्या विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. केवल भाषणको संख्या र विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्।
  केवल भाषणको संख्या विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. केवल भाषणको संख्या र विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्।
  केवल भाषणको संख्या विषयहरू छन् भनेर निश्चित गरेर आवश्यक सुधार गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {पहिलो गीतको नम्बर}
  {पहिलो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {पहिलो गीतको संख्या}
  {पहिलो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {दोस्रो गीतको नम्बर}
  {दोस्रो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {दोस्रो गीतको संख्या}
  {दोस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{पहिलो गीतको संख्या}</var>
  <var>{पहिलो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {पहिलो गीतको संख्या}
  {पहिलो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{दोस्रो गीतको संख्या}</var>
  <var>{दोस्रो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {दोस्रो गीतको संख्या}
  {दोस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {तेस्रो गीतको नम्बर}
  {तेस्रो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {तेस्रो गीतको संख्या}
  {तेस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{तेस्रो गीतको संख्या}</var>
  <var>{तेस्रो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {तेस्रो गीतको संख्या}
  {तेस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {जनभाषणको नम्बर}
  {जनभाषणको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {जनभाषणको संख्या}
  {जनभाषणको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{जनभाषणको संख्या}</var>
  <var>{जनभाषणको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {जनभाषणको संख्या}
  {जनभाषणको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. भाषण नम्बर
  भाषण नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. भाषण नम्बर
  भाषण नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. विषयको नम्बर
  विषयको नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. विषयको नम्बर
  विषयको नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {पहिलो गीतको नम्बर}
  {पहिलो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {पहिलो गीतको संख्या}
  {पहिलो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{पहिलो गीतको संख्या}</var>
  <var>{पहिलो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {पहिलो गीतको संख्या}
  {पहिलो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {दोस्रो गीतको नम्बर}
  {दोस्रो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {दोस्रो गीतको संख्या}
  {दोस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{दोस्रो गीतको संख्या}</var>
  <var>{दोस्रो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {दोस्रो गीतको संख्या}
  {दोस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {तेस्रो गीतको नम्बर}
  {तेस्रो गीतको नम्बर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {तेस्रो गीतको संख्या}
  {तेस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{तेस्रो गीतको संख्या}</var>
  <var>{तेस्रो गीतको संख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {तेस्रो गीतको संख्या}
  {तेस्रो गीतको संख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको नम्बर
  जनभाषणको नम्बर
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको संख्या
  जनभाषणको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको संख्या
  जनभाषणको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको संख्या
  जनभाषणको संख्या
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको नम्बर छुटेको छ
  जनभाषणको नम्बर छुटेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको संख्या छुटेको छ
  जनभाषणको संख्या छुटेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. जनभाषणको संख्या छुटेको छ
  जनभाषणको संख्या छुटेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. जनभाषणको संख्या छुटेको छ
  जनभाषणको संख्या छुटेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   निश्चित भएका भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  निश्चित भएका भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   निश्चित भएका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  निश्चित भएका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको छ! तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ?   तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  एउटै नम्बरको जनभाषण पहिले नै बचत गरिएको ! 
  तपाइँ अघिल्लो भाषण छोड्न चाहनुहुन्छ? 
    
  तालिकाबद्ध भाषण कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको To Do वस्तु थप्ने
  अतिथि वक्ताको To Do वस्तु थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अतिथि वक्ताको कार्य वस्तु थप्ने
  अतिथि वक्ताको कार्य वस्तु थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको कार्य वस्तु थप्ने
  अतिथि वक्ताको कार्य वस्तु थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आउनेहरूको गर्नुपर्ने कुरा थप्ने
  आउनेहरूको गर्नुपर्ने कुरा थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउने वक्ताहरूको कार्यतालिका थप्ने
  आउने वक्ताहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइएको छ। के गर्नुहुन्छ?
  गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइएको के गर्नुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको छ। के गर्ने?
  गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको के गर्ने?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको छ। के गर्ने?
  गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको के गर्ने?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको छ। के गर्ने?
  गन्तव्य मितिमा पहिले नै भाषण मिलाइसकेको के गर्ने?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. &अरू भाषण To Do सूचीमा सर्नुहोस्
  &अरू भाषण To Do सूचीमा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. &अरू भाषण कार्यतालिकामा सर्नुहोस्
  &अरू भाषण कार्यतालिकामा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनीलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनीलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. &अरू भाषण कार्यतालिकामा सर्नुहोस्
  &अरू भाषण कार्यतालिकामा सर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  &अरू भाषण कार्यतालिकामा सार्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनीलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनीलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  %1 जनभाषणहरू निश्चित भएका छन्! विद्यार्थीलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! यदि तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! यदि तिनलाई 
  वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! यदि तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! यदि तिनलाई 
  वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! यदि तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ। तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! यदि तिनलाई 
  वक्ताको रूपमा हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
  तिनलाई वक्ताको रूपमा हटाउनुहुन्छ?
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  %1 ले जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! त्यो विद्यार्थी हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! त्यो विद्यार्थी 
  हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! त्यो विद्यार्थी हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! त्यो विद्यार्थी 
  हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको छ! त्यो विद्यार्थी हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  %1 लाई जनभाषणहरूका लागि निश्चित भएको ! त्यो विद्यार्थी 
  हटाउनुभयो भने तिनका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू To Do सूचीमा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता अतिथि वक्ताको रूपमा निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुहुन्छ भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो वक्ताका भाषणहरू निश्चित भएका छन्! तिनलाई 
  हटाउनुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. यो भाषण बन्द गर्नुहुन्छ भने निश्चित भएका एउटै रुपरेखाका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो भाषण बन्द गर्नुहुन्छ भने निश्चित भएका एउटै रुपरेखाका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
   
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. यो भाषण बन्द गर्नुभयो भने निश्चित भएका एउटै रुपरेखाका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  यो भाषण बन्द गर्नुभयो भने निश्चित भएका एउटै रुपरेखाका भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ 
   
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {जनवक्ताको लागि अथिति सेवक}
  {जनवक्ताको लागि अथिति सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}
  {अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}
  {अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको लागि सेवा
  अतिथि वक्ताको लागि सेवा
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको लागि अथिति सेवक}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  {अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  {अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका (अरू मण्डलीबाट आउने र जाने समेत) बनाउन सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका (अरू मण्डलीबाट आउने जाने समेत) बनाउन सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ता
  अथिति वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ता
  अथिति वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथितिवक्ता
  अथितिवक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथितिवक्ता
  अथितिवक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउने
  आउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आउने वक्ताहरूको कार्यतालिका थप्ने
  आउने वक्ताहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आउने
  आउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउने
  आउने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  आउनेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका (अरू मण्डलीमा जाने/ बाट आउने) बनाउन सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका (अरू मण्डलीमा जाने/ बाट आउने) बनाउन सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (अरू मण्डलीबाट आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने र बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनमा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् र/वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्।
  मुख्य स्क्रिनद्वारा भाइहरूलाई कार्यक्रमका विभिन्न भागहरू खटाउनुहोस् /वा जनभाषणको तालिका बनाउन (आउने/ बाहिर जाने) सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  {आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  <var>{आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  {आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  आउने वक्ताको लागि अतिथि सेवक
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  बाहिर जाने वक्ताको प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरू
  अतिथि वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. {अतिथि वक्ताको सङ्ख्या}
  {अतिथि वक्ताको सङ्ख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको सङ्ख्या}
  {अथिति वक्ताको सङ्ख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको सङ्ख्या}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको सङ्ख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको सङ्ख्या}
  {अथिति वक्ताको सङ्ख्या}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको सङ्ख्या}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको सङ्ख्या}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको काउन्टर}
  {अथिति वक्ताको काउन्टर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. <var>{अथिति वक्ताको काउन्टर}</var>
  <var>{अथिति वक्ताको काउन्टर}</var>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. {अथिति वक्ताको काउन्टर}
  {अथिति वक्ताको काउन्टर}
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अतिथि वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अतिथि वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताहरूको तालिका'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. OS1 दायरासँग <code>&lt;a href="#outgoing"&gt;</code>अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग<code>&lt;/a&gt;</code>
  OS1 दायरासँग <code>&lt;a href="#outgoing"&gt;</code>अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग<code>&lt;/a&gt;</code>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  OS1 दायरासँग <a href="#outgoing">अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग</a>
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अतिथि वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  'अतिथि वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  'अथिति वक्ताको असाइनमेन्ट'- टेम्पलेट प्रिन्टिङ्ग ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. [अतिथि वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग (५)]
  [अतिथि वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग ()]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग (५)]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग ()]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग (५)]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग ()]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग (५)]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप सुरु ट्याग ()]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. [अतिथि वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  [अतिथि वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  [अथिति वक्ताहरूको लूप अन्त ट्याग]
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  अतिथि वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  अथिति वक्ताको प्रिन्टिङ टयाग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अतिथि वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अतिथि वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अतिथि वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अतिथि वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. 'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  'अथिति वक्ताको तलिका'-टेम्पलेट प्रिन्टिङ ट्याग
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरूको सूची
  अतिथि वक्ताहरूको सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिरि वक्ताहरूको तालिका
  अथिरि वक्ताहरूको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिरि वक्ताहरूको तालिका
  अथिरि वक्ताहरूको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको तालिका
  अथिति वक्ताहरूको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरूको तालिका
  अथिति वक्ताहरूको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको तालिका
  अथिति वक्ताहरूको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अतिथि वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ता
  अथिति वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ता
  अथिति वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ता
  अथिति वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको सूची
  अतिथि वक्ताको सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको सूची
  अथिति वक्ताहरूको सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरूको सूची
  अथिति वक्ताहरूको सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको सूची
  अथिति वक्ताहरूको सूची
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरू
  अतिथि वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जाने वक्ताको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  बाहिर जानेहरूको कार्यतालिका थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरूको सूचीमा थप्ने
  अतिथि वक्ताहरूको सूचीमा थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  बाहिर जानेहरूको सूचीमा थप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरूको सूची निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्।
  अतिथि वक्ताहरूको सूची निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्।
  बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्।
  बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्।
  बाहिर जाने वक्ताहरू निर्यात गर्न तयार भएको छैन, माफ गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरूको भाषण
  अतिथि वक्ताहरूको भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको भाषण
  बाहिर जानेहरूको भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जानेहरूको भाषण
  बाहिर जानेहरूको भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूको भाषण
  बाहिर जानेहरूको भाषण
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनको लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको छ। यदि त्यो मण्डली परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ।
  त्यो वक्ता बाहिर भाषण दिनका लागि निश्चित भएको यदि त्यो मण्डली 
  परिवर्तन गर्नुभयो भने ती भाषणहरू कार्यतालिकामा सारिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सबै अतिथि वक्ताको भाषणको लागि
  सबै अतिथि वक्ताको भाषणको लागि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  सबै बाहिर जानेहरूको भाषणका लागि
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताका भाषणहरू
  अतिथि वक्ताका भाषणहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  बाहिर जानेहरूका भाषणहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताहरू
  अतिथि वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने
  बाहिर जाने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको तालिका
  अतिथि वक्ताको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको तालिका
  अथिति वक्ताको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताको तालिका
  अथिति वक्ताको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताको तालिका
  अथिति वक्ताको तालिका
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ताको असाइनमेन्ट
  अतिथि वक्ताको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  अथिति वक्ताहरूको असाइनमेन्ट
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अतिथि वक्ता
  अतिथि वक्ता
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. अथिति वक्ताहरू
  अथिति वक्ताहरू
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 1. बाहिर जाने
  बाहिर जाने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. बाहिर जाने
  बाहिर जाने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
26 Jan from 4:45am to 8:01am