🔁


History

 1. वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 2. Print speakers assignments

  Print speakers assignments

  changed by Juhani Matilainen .
  Copy to clipboard
 3. वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  वक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 6. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छपाइ गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 7. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट प्रिन्ट गर्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट प्रिन्ट गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 8. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट प्रिन्ट गर्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट प्रिन्ट गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 9. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 10. जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  जनवक्ताहरूको असाइनमेन्ट छाप्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard