🔁


History

 1. You can set permissions as to what kind of data users are allowed to edit in the TheocBase <a href="settings_access_control.html">settings</a>.
  You can set permissions as to what kind of data users are allowed to edit in the TheocBase <a href="settings_access_control.html">settings</a>.

  You can set permissions as to what kind of data users are allowed to edit in the TheocBase <a href="settings_access_control.html">settings</a>.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पदन गर्न अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पदन गर्न अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पदन गर्न अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पदन गर्न अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्ग</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 6. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 7. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डेटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 8. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डाटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डाटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 9. TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डाटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  TheocBase <a href="settings_access_control.html">सेटिङ्</a>मा तपाईंले अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन प्रकारको डाटा सम्पादन गर्ने अनुमति दिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard