🔁


History

 1. Select the check box next to the shared file.
  Select the check box next to the shared file.

  Select the check box next to the shared file.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard