🔁


History

 1. When a new talk is added it is possible to replace a discontinued talk automatically.
  When a new talk is added it is possible to replace a discontinued talk automatically.

  When a new talk is added it is possible to replace a discontinued talk automatically.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. नयाँ भाषण थप गरिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदल्न सकिन्छ।
  नयाँ भाषण थप गरिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदल्न सकिन्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. नयाँ भाषण थपिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदलिनेछ।
  नयाँ भाषण थपिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदलिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. नयाँ भाषण थपिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदलिनेछ।
  नयाँ भाषण थपिंदा रोकिएको भाषण स्वचालित रूपमा बदलिनेछ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard