🔁


History

 1. Open or create a new project in QGIS.
  Open or create a new project in QGIS.

  Open or create a new project in QGIS.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. QGIS मा नयाँ परियोजना खोल्ने वा सिर्जन गर्नुहोस्।
  QGIS मा नयाँ परियोजना खोल्ने वा सिर्जन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. QGIS मा नयाँ परियोजना खोल्ने वा सिर्जन गर्नुहोस्।
  QGIS मा नयाँ परियोजना खोल्ने वा सिर्जन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. QGIS मा परियोजना खोल्नु वा सिर्जन गर्नुहोस्।
  QGIS मा परियोजना खोल्नु वा सिर्जन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. QGIS मा परियोजना खोल्नु वा सिर्जन गर्नुहोस्।
  QGIS मा परियोजना खोल्नु वा सिर्जन गर्नुहोस्
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard