🔁


History

 1. Edit the Schedules
  Edit the Schedules

  Edit the Schedules

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. समयतालिका सम्पदन गर्ने
  समयतालिका सम्पदन गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. समयतालिका सम्पादन गर्ने
  समयतालिका सम्पादन गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. समयतालिका सम्पादन गर्ने
  समयतालिका सम्पादन गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. तालिका सम्पादन गर्ने
  तालिका सम्पादन गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 6. तालिका सम्पादन गर्ने
  तालिका सम्पादन गर्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard