🔁


History

 1. Access the Shared Data of your Congregation
  Access the Shared Data of your Congregation
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने
  तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने

  तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने
  तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने

  तपाईंको मण्डलीको शेयर डेटामा प्रवेश गर्ने

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने
  तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने

  तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 5. तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने
  तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने

  तपाईंको मण्डलीको शेयर डाटामा प्रवेश गर्ने

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard