🔁


History

 1. Select the check box next to the shared file.
  Select the check box next to the shared file.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।

  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।

  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard