03 Jul from 3:52pm to 4:04pm
Duy Trung changed 30 translations in Vietnamese on Resistor Calculator. Hide changes
 1.  
 2. Tính điện trở
  Tính điện trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tính
  Tính
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giá trị điện trở
  Giá trị điện trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giá trị đã nhập không đúng.
  Giá trị đã nhập không đúng.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Chia sẻ
  Chia sẻ
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thiết đặt
  Thiết đặt
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tính năng
  Tính năng
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. * Tìm giá trị theo màu dải.
  * Tìm giá trị theo màu dải.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. * Tìm màu vạch theo giá trị điện trở.
  * Tìm màu vạch theo giá trị điện trở.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1. * Tìm giá trị theo màu dải.
  * Tìm giá trị theo màu dải.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 2. * Tìm giá trị theo màu vạch.
  * Tìm giá trị theo màu vạch.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. * Hỗ trợ điện trở 3, 4, 5 và 6 vạch.
  * Hỗ trợ điện trở 3, 4, 5 6 vạch.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. * Chia sẻ kết quả.
  * Chia sẻ kết quả.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tác giả
  Tác giả
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ứng dụng sử dụng các thành phần sau, được phát hành theo giấy phép Apache 2.0:
  Ứng dụng sử dụng các thành phần sau, được phát hành theo giấy phép Apache 2.0:
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thiết đặt ứng dụng
  Thiết đặt ứng dụng
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thông tin
  Thông tin
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giới thiệu
  Giới thiệu
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tất cả thông tin về ứng dụng này.
  Tất cả thông tin về ứng dụng này.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Dịch
  Dịch
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giúp chúng tôi! Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ của bạn.
  Giúp chúng tôi! Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ của bạn.
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Điện trở đã tính
  Điện trở đã tính
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Điện trở
  Điện trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. vạch
  vạch
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [3 vạch, 4 vạch, 5 vạch, 6 vạch]
  [3 vạch, 4 vạch, 5 vạch, 6 vạch]
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giá trị theo màu
  Giá trị theo màu
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Màu theo giá trị
  Màu theo giá trị
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Dung sai
  Dung sai
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Phạm vi
  Phạm vi
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Hệ số Nhiệt
  Hệ số Nhiệt
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1. Tính điện trở
  Tính điện trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
 2. Tính Điện Trở
  Tính Điện Trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard
03 Jul from 3:52pm to 4:04pm