03 juil. de 03:52 to 16:04
Duy Trung changed 30 translations in Vietnamese on Resistor Calculator. Hide changes
 1.  
 2. Tính điện trở
  Tính điện trở
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tính
  Tính
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giá trị điện trở
  Giá trị điện trở
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giá trị đã nhập không đúng.
  Giá trị đã nhập không đúng.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chia sẻ
  Chia sẻ
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thiết đặt
  Thiết đặt
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tính năng
  Tính năng
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. * Tìm giá trị theo màu dải.
  * Tìm giá trị theo màu dải.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. * Tìm màu vạch theo giá trị điện trở.
  * Tìm màu vạch theo giá trị điện trở.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1. * Tìm giá trị theo màu dải.
  * Tìm giá trị theo màu dải.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 2. * Tìm giá trị theo màu vạch.
  * Tìm giá trị theo màu vạch.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. * Hỗ trợ điện trở 3, 4, 5 và 6 vạch.
  * Hỗ trợ điện trở 3, 4, 5 6 vạch.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. * Chia sẻ kết quả.
  * Chia sẻ kết quả.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tác giả
  Tác giả
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ứng dụng sử dụng các thành phần sau, được phát hành theo giấy phép Apache 2.0:
  Ứng dụng sử dụng các thành phần sau, được phát hành theo giấy phép Apache 2.0:
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thiết đặt ứng dụng
  Thiết đặt ứng dụng
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thông tin
  Thông tin
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giới thiệu
  Giới thiệu
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả thông tin về ứng dụng này.
  Tất cả thông tin về ứng dụng này.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dịch
  Dịch
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giúp chúng tôi! Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ của bạn.
  Giúp chúng tôi! Dịch ứng dụng sang ngôn ngữ của bạn.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điện trở đã tính
  Điện trở đã tính
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điện trở
  Điện trở
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. vạch
  vạch
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. [3 vạch, 4 vạch, 5 vạch, 6 vạch]
  [3 vạch, 4 vạch, 5 vạch, 6 vạch]
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giá trị theo màu
  Giá trị theo màu
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Màu theo giá trị
  Màu theo giá trị
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dung sai
  Dung sai
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phạm vi
  Phạm vi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hệ số Nhiệt
  Hệ số Nhiệt
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tính điện trở
  Tính điện trở
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tính Điện Trở
  Tính Điện Trở
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
03 juil. de 03:52 to 16:04