26 de oct desde 06:57 to 07:02
Duy Trung changed 17 translations in Vietnamese, Vietnam on TeraCopy. Hide changes
 1.  
 2. Tùy chọn
  Tùy chọn
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Bản ghi
  Bản ghi
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tất cả tập tin
  Tất cả tập tin
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thành công
  Thành công
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Không thành công
  Không thành công
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ghi đè tất cả
  Ghi đè tất cả
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Bỏ qua tất cả
  Bỏ qua tất cả
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giữ cả hai
  Giữ cả hai
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ghi đè tất cả tập tin cũ
  Ghi đè tất cả tập tin
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thay thế tất cả tập tin nếu kích thước khác nhau
  Thay thế tất cả tập tin nếu kích thước khác nhau
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thay thế tất cả tập tin nhỏ hơn
  Thay thế tất cả tập tin nhỏ hơn
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Đóng bảng
  Đóng bảng
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ngủ
  Ngủ
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ngủ đông
  Ngủ đông
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Khi hoàn thành
  Khi hoàn thành
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Giới thiệu
  Giới thiệu
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
26 de oct desde 06:57 to 07:02