🔁


Historial

 1. In order to keep track of changing titles, outlines or complete replacements of talks it is possible to set the corresponding dates of their releasing and discontinuing as well as their current revision date. When a discontinued talk is replaced by another, it is neccessary to set the discontinued date [1] of the old talk and the release date [2] of the new talk, because these dates determine which of these talks should be displayed at a given time:
  In order to keep track of changing titles, outlines or complete replacements of talks it is possible to set the corresponding dates of their releasing and discontinuing as well as their current revision date. When a discontinued talk is replaced by another, it is neccessary to set the discontinued date [1] of the old talk and the release date [2] of the new talk, because these dates determine which of these talks should be displayed at a given time:

  In order to keep track of changing titles, outlines or complete replacements of talks it is possible to set the corresponding dates of their releasing and discontinuing as well as their current revision date. When a discontinued talk is replaced by another, it is neccessary to set the discontinued date [1] of the old talk and the release date [2] of the new talk, because these dates determine which of these talks should be displayed at a given time:

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नुको लागि वर्तमान संशोधन मितिका साथै प्रकशित र बन्द गरेको मिति पनि सेट गर्न सकिन्छ। बन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरनो भाषणको बन्द गरिएको मिति [१] र नयाँ भाषणको प्रकशित मिति [२] सेट गर्न आवश्यक छ। किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छ।
  विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नुको लागि वर्तमान संशोधन मितिका साथै प्रकशित बन्द गरेको मिति पनि सेट गर्न सकिन्छबन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरनो भाषणको बन्द गरिएको मिति [] नयाँ भाषणको प्रकशित मिति [] सेट गर्न आवश्यक किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 3. जनभाषणको विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नका लागि संशोधित मितिका रूपमा प्रकशित र बन्द गरेको मिति राख्न सकिन्छ। बन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरानो भाषण बन्द गरिएको मिति [1] र नयाँ भाषण प्रकशित भएको मिति [2] राख्न आवश्यक छ। किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छन्।
  जनभाषणको विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नका लागि संशोधित मितिका रूपमा प्रकशित बन्द गरेको मिति राख्न सकिन्छबन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरानो भाषण बन्द गरिएको मिति [1] नयाँ भाषण प्रकशित भएको मिति [2] राख्न आवश्यक किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छन्
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 4. जनभाषणको विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नका लागि संशोधित मितिका रूपमा प्रकशित र बन्द गरेको मिति राख्न सकिन्छ। बन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरानो भाषण बन्द गरिएको मिति [1] र नयाँ भाषण प्रकशित भएको मिति [2] राख्न आवश्यक छ। किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छन्।
  जनभाषणको विषय, रूपरेखाको परिवर्तन वा पूर्ण प्रतिस्तथापनको याद रख्नका लागि संशोधित मितिका रूपमा प्रकशित बन्द गरेको मिति राख्न सकिन्छबन्द भएको भाषणको सट्टा अरू भाषण रखिनेछ भने पुरानो भाषण बन्द गरिएको मिति [1] नयाँ भाषण प्रकशित भएको मिति [2] राख्न आवश्यक किनभने यी मितिहरूले यी भाषणहरूमध्ये कुनचाहिं प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्धरण गर्छन्
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard