🔁


Historial

 1. The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.
  The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.

  The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छ। निम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको छ, त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध छ, तर अन्य सफ्टवेयरहरू यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छनिम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको , त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध , तर अन्य सफ्टवेयरहरू यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 3. TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छ। निम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको छ, त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध छ, तर अन्य सफ्टवेयरहरू त्यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छनिम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको , त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध , तर अन्य सफ्टवेयरहरू त्यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 4. TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छ। निम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको छ, त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध छ, तर अन्य सफ्टवेयरहरू त्यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  TheocBase को स्क्लाईट डेटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छनिम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको , त्यो एउटा बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध , तर अन्य सफ्टवेयरहरू त्यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 5. TheocBase sqlite डाटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छ। निम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको छ, त्यो बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध छ, त्यसैगरि अन्य सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  TheocBase sqlite डाटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छनिम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको , त्यो बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध , त्यसैगरि अन्य सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 6. TheocBase sqlite डाटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छ। निम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको छ, त्यो बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध छ, त्यसैगरि अन्य सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  TheocBase sqlite डाटाबेस जीआइएस सफ्टवेयरमा खोल्न सकिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटाको विश्लेषण वा अन्य स्रोतहरूसँग संयुक्त गर्न अनुमति दिन्छ जस्तैः राज्यभवनमा राख्ने राम्रो गुणस्तरको म्याप सिर्जन गर्छनिम्न निर्देशनहरूमा QGIS प्रयोग गरिएको , त्यो बहु-प्लेटफर्म जीआइएस हो, जसलाई निःशुल्क उपलब्ध , त्यसैगरि अन्य सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard