🔁


Historial

 1. Click on the <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button to get an updated list of the available files in your cloud storage.
  Click on the <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button to get an updated list of the available files in your cloud storage.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्।

  तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्

  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 3. तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्।

  तपाईंको क्लाउड स्टोरेजमा उपलब्ध भएको फाइलहरूको अपडेट गरिएको सूची पाउन <img src="../images/chevron_down_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> बटन क्लिक गर्नुहोस्

  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard