History

 1. A named constant for the {@fun request.earnings} function. Is used to request the standardized earnings value.
  A named constant for the {@fun request.earnings} function. Is used to request the standardized earnings value.

  A named constant for the {@fun request.earnings} function. Is used to request the standardized earnings value.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Một hằng số được đặt tên cho hàm {@fun request.earnings}. Được sử dụng để yêu cầu giá trị thu nhập được tiêu chuẩn hóa.
  Một hằng số được đặt tên cho hàm {@fun request.earnings}. Được sử dụng để yêu cầu giá trị thu nhập được tiêu chuẩn hóa.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Một hằng số được đặt tên cho hàm {@fun request.earnings}. Được sử dụng để yêu cầu giá trị thu nhập được tiêu chuẩn hóa.
  Một hằng số được đặt tên cho hàm {@fun request.earnings}. Được sử dụng để yêu cầu giá trị thu nhập được tiêu chuẩn hóa.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard