History

 1. Aeria Inc is a Japan-based company primarily engaged in online games business. The Company operates through two business segments. The Online Contents segment is engaged in the development, distribution and operation of games for smartphone and tablet, and online games. The Information Technology (IT) Service segment is engaged in the provision of data services. The Company is also engaged in the purchase and holding of securities, as well as the production of music, computer game and the operation of music studio. As of December 31, 2014, the Company had three consolidated subsidiaries and four associated companies.
  Aeria Inc is a Japan-based company primarily engaged in online games business. The Company operates through two business segments. The Online Contents segment is engaged in the development, distribution and operation of games for smartphone and tablet, and online games. The Information Technology (IT) Service segment is engaged in the provision of data services. The Company is also engaged in the purchase and holding of securities, as well as the production of music, computer game and the operation of music studio. As of December 31, 2014, the Company had three consolidated subsidiaries and four associated companies.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu tham gia kinh doanh trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động thông qua hai mảng kinh doanh. Mảng Nội dung Trực tuyến đang tham gia vào việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Mảng Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng tham gia vào việc mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.
  Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu tham gia kinh doanh trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động thông qua hai mảng kinh doanh. Mảng Nội dung Trực tuyến đang tham gia vào việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Mảng Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng tham gia vào việc mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.

  Aeria Inc một công ty trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu tham gia kinh doanh trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động thông qua hai mảng kinh doanh. Mảng Nội dung Trực tuyến đang tham gia vào việc phát triển, phân phối vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh máy tính bảng trò chơi trực tuyến. Mảng Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng tham gia vào việc mua nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty ba công ty con hợp nhất bốn công ty liên kết.

  changed by Nguyen .
  Copy to clipboard
 3. Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động ở hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.
  Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động ở hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.

  Aeria Inc một công ty trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh máy tính bảng trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty ba công ty con hợp nhất bốn công ty liên kết.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 4. Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động ở hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.
  Aeria Inc là một công ty có trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động ở hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối và vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh và máy tính bảng và trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua và nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính và hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty có ba công ty con hợp nhất và bốn công ty liên kết.

  Aeria Inc một công ty trụ sở tại Nhật Bản chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Công ty hoạt động hai lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực Nội dung Trực tuyến liên quan đến việc phát triển, phân phối vận hành trò chơi cho điện thoại thông minh máy tính bảng trò chơi trực tuyến. Lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu. Công ty cũng mua nắm giữ chứng khoán, cũng như sản xuất âm nhạc, trò chơi máy tính hoạt động của phòng thu âm. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty ba công ty con hợp nhất bốn công ty liên kết.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard