History

 1. Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as prices in the {@fun indicator} function.
  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as prices in the {@fun indicator} function.

  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as prices in the {@fun indicator} function.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra của tập lệnh dưới dạng giá trong hàm {@fun indicator}.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra của tập lệnh dưới dạng giá trong hàm {@fun indicator}.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra của tập lệnh dưới dạng giá trong hàm {@fun indicator}.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra của tập lệnh dưới dạng giá trong hàm {@fun indicator}.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard