History

 1. The default precision is 2, regardless of the precision of the chart itself. This can be changed with the 'precision' argument of the {@fun indicator} function.
  The default precision is 2, regardless of the precision of the chart itself. This can be changed with the 'precision' argument of the {@fun indicator} function.

  The default precision is 2, regardless of the precision of the chart itself. This can be changed with the 'precision' argument of the {@fun indicator} function.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Độ chính xác mặc định là 2, bất kể độ chính xác của biểu đồ. Điều này có thể được thay đổi bằng đối số 'precision' của hàm {@fun indicator}.
  Độ chính xác mặc định 2, bất kể độ chính xác của biểu đồ. Điều này thể được thay đổi bằng đối số 'precision' của hàm {@fun indicator}.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Độ chính xác mặc định là 2, bất kể độ chính xác của biểu đồ. Điều này có thể được thay đổi bằng đối số 'precision' của hàm {@fun indicator}.
  Độ chính xác mặc định 2, bất kể độ chính xác của biểu đồ. Điều này thể được thay đổi bằng đối số 'precision' của hàm {@fun indicator}.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard