History

 1. Is a named constant to use with the {@fun str.tostring} function. Passing a number to {@fun str.tostring} with this argument rounds the number to the nearest value that can be divided by {@var syminfo.mintick}, without the remainder, with ties rounding up, and returns the string version of said value with trailing zeroes.
  Is a named constant to use with the {@fun str.tostring} function. Passing a number to {@fun str.tostring} with this argument rounds the number to the nearest value that can be divided by {@var syminfo.mintick}, without the remainder, with ties rounding up, and returns the string version of said value with trailing zeroes.

  Is a named constant to use with the {@fun str.tostring} function. Passing a number to {@fun str.tostring} with this argument rounds the number to the nearest value that can be divided by {@var syminfo.mintick}, without the remainder, with ties rounding up, and returns the string version of said value with trailing zeroes.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Là một hằng số được đặt tên để sử dụng với hàm {@fun str.tostring}. Chuyển một số đến {@fun str.tostring} với đối số này làm tròn số thành giá trị gần nhất có thể chia cho {@var syminfo.mintick}, không có phần dư, với các ràng buộc làm tròn lên và trả về phiên bản chuỗi của đã nói giá trị với các số 0 ở cuối.
  một hằng số được đặt tên để sử dụng với hàm {@fun str.tostring}. Chuyển một số đến {@fun str.tostring} với đối số này làm tròn số thành giá trị gần nhất thể chia cho {@var syminfo.mintick}, không phần , với các ràng buộc làm tròn lên trả về phiên bản chuỗi của đã nói giá trị với các số 0 cuối.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Là một hằng số được đặt tên để sử dụng với hàm {@fun str.tostring}. Chuyển một số đến {@fun str.tostring} với đối số này làm tròn số thành giá trị gần nhất có thể chia cho {@var syminfo.mintick}, không có phần dư, với các ràng buộc làm tròn lên và trả về phiên bản chuỗi của đã nói giá trị với các số 0 ở cuối.
  một hằng số được đặt tên để sử dụng với hàm {@fun str.tostring}. Chuyển một số đến {@fun str.tostring} với đối số này làm tròn số thành giá trị gần nhất thể chia cho {@var syminfo.mintick}, không phần , với các ràng buộc làm tròn lên trả về phiên bản chuỗi của đã nói giá trị với các số 0 cuối.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard