History

 1. Returns the currency used to calculate results, which can be set in the strategy's properties.
  Returns the currency used to calculate results, which can be set in the strategy's properties.

  Returns the currency used to calculate results, which can be set in the strategy's properties.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Trả về đơn vị tiền tệ được sử dụng để tính toán kết quả, đơn vị tiền tệ này có thể được đặt trong thuộc tính của chiến lược.
  Trả về đơn vị tiền tệ được sử dụng để tính toán kết quả, đơn vị tiền tệ này thể được đặt trong thuộc tính của chiến lược.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Trả về đơn vị tiền tệ được sử dụng để tính toán kết quả, đơn vị tiền tệ này có thể được đặt trong thuộc tính của chiến lược.
  Trả về đơn vị tiền tệ được sử dụng để tính toán kết quả, đơn vị tiền tệ này thể được đặt trong thuộc tính của chiến lược.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard