History

 1. custom resolution of the indicator, which defines indicator input and behavior like a indicator body in the security context. If you specify the empty string resolution, it will appear the same as on the chart. Argument is optional.
  custom resolution of the indicator, which defines indicator input and behavior like a indicator body in the security context. If you specify the empty string resolution, it will appear the same as on the chart. Argument is optional.

  custom resolution of the indicator, which defines indicator input and behavior like a indicator body in the security context. If you specify the empty string resolution, it will appear the same as on the chart. Argument is optional.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. độ phân giải tùy chỉnh của chỉ báo, xác định đầu vào và hành vi của chỉ báo giống như một cơ quan chỉ báo trong ngữ cảnh bảo mật. Nếu bạn chỉ định độ phân giải chuỗi trống, nó sẽ xuất hiện giống như trên biểu đồ. Đối số là tùy chọn.
  độ phân giải tùy chỉnh của chỉ báo, xác định đầu vào hành vi của chỉ báo giống như một quan chỉ báo trong ngữ cảnh bảo mật. Nếu bạn chỉ định độ phân giải chuỗi trống, sẽ xuất hiện giống như trên biểu đồ. Đối số tùy chọn.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. độ phân giải tùy chỉnh của chỉ báo, xác định đầu vào và hành vi của chỉ báo giống như một cơ quan chỉ báo trong ngữ cảnh bảo mật. Nếu bạn chỉ định độ phân giải chuỗi trống, nó sẽ xuất hiện giống như trên biểu đồ. Đối số là tùy chọn.
  độ phân giải tùy chỉnh của chỉ báo, xác định đầu vào hành vi của chỉ báo giống như một quan chỉ báo trong ngữ cảnh bảo mật. Nếu bạn chỉ định độ phân giải chuỗi trống, sẽ xuất hiện giống như trên biểu đồ. Đối số tùy chọn.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard