History

 1. Adds an input to the Inputs tab of your script's Settings, which allows you to provide configuration options to script users. This function automatically detects the type of the argument used for 'defval' and uses the corresponding input widget.
  Adds an input to the Inputs tab of your script's Settings, which allows you to provide configuration options to script users. This function automatically detects the type of the argument used for 'defval' and uses the corresponding input widget.

  Adds an input to the Inputs tab of your script's Settings, which allows you to provide configuration options to script users. This function automatically detects the type of the argument used for 'defval' and uses the corresponding input widget.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Thêm đầu vào vào tab Đầu vào của Cài đặt tập lệnh của bạn, cho phép bạn cung cấp các tùy chọn cấu hình cho người dùng tập lệnh. Hàm này tự động phát hiện loại đối số được sử dụng cho 'defval' và sử dụng tiện ích con đầu vào tương ứng.
  Thêm đầu vào vào tab Đầu vào của Cài đặt tập lệnh của bạn, cho phép bạn cung cấp các tùy chọn cấu hình cho người dùng tập lệnh. Hàm này tự động phát hiện loại đối số được sử dụng cho 'defval' sử dụng tiện ích con đầu vào tương ứng.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Thêm đầu vào vào tab Đầu vào của Cài đặt tập lệnh của bạn, cho phép bạn cung cấp các tùy chọn cấu hình cho người dùng tập lệnh. Hàm này tự động phát hiện loại đối số được sử dụng cho 'defval' và sử dụng tiện ích con đầu vào tương ứng.
  Thêm đầu vào vào tab Đầu vào của Cài đặt tập lệnh của bạn, cho phép bạn cung cấp các tùy chọn cấu hình cho người dùng tập lệnh. Hàm này tự động phát hiện loại đối số được sử dụng cho 'defval' sử dụng tiện ích con đầu vào tương ứng.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard