History

 1. Trong suốt 10 năm lịch sử của TradingView, một số nhà giao dịch đam mê và lập trình viên sáng tạo đã có những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng thông qua công việc của họ với Pine Script™, ngôn ngữ được sử dụng để tạo các chỉ số và chiến lược trên TradingView. {start_tag} Trang này tôn vinh cộng đồng thực sự tuyệt vời các thành viên có ấn bản kịch bản có ảnh hưởng nhiều nhất đến TradingViewers. Gặp gỡ các Thuật sĩ Pine Script™ của chúng tôi, được liệt kê theo ngày tham gia của họ trên TradingView.
  Trong suốt 10 năm lịch sử của TradingView, một số nhà giao dịch đam lập trình viên sáng tạo đã những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng thông qua công việc của họ với Pine Script, ngôn ngữ được sử dụng để tạo các chỉ số chiến lược trên TradingView. {start_tag} Trang này tôn vinh cộng đồng thực sự tuyệt vời các thành viên ấn bản kịch bản ảnh hưởng nhiều nhất đến TradingViewers. Gặp gỡ các Thuật Pine Script của chúng tôi, được liệt theo ngày tham gia của họ trên TradingView.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Throughout the 10 years of TradingView's history, a select few passionate traders and creative programmers have made outstanding contributions to the community through their work with Pine Script™, the language used to create indicators and strategies on TradingView.{start_tag}This page honors the truly great community members whose script publications have had the most impact on TradingViewers. Meet our Pine Script™ Wizards, listed by their join date on TradingView.
  Throughout the 10 years of TradingView's history, a select few passionate traders and creative programmers have made outstanding contributions to the community through their work with Pine Script™, the language used to create indicators and strategies on TradingView.{start_tag}This page honors the truly great community members whose script publications have had the most impact on TradingViewers. Meet our Pine Script™ Wizards, listed by their join date on TradingView.

  Throughout the 10 years of TradingView's history, a select few passionate traders and creative programmers have made outstanding contributions to the community through their work with Pine Script™, the language used to create indicators and strategies on TradingView.{start_tag}This page honors the truly great community members whose script publications have had the most impact on TradingViewers. Meet our Pine Script™ Wizards, listed by their join date on TradingView.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Trong suốt 10 năm lịch sử của TradingView, một số nhà giao dịch đam mê và lập trình viên sáng tạo đã có những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng thông qua công việc của họ với Pine Script™, ngôn ngữ được sử dụng để tạo các chỉ số và chiến lược trên TradingView. {start_tag} Trang này tôn vinh cộng đồng thực sự tuyệt vời các thành viên có ấn bản kịch bản có ảnh hưởng nhiều nhất đến TradingViewers. Gặp gỡ các Thuật sĩ Pine Script™ của chúng tôi, được liệt kê theo ngày tham gia của họ trên TradingView.
  Trong suốt 10 năm lịch sử của TradingView, một số nhà giao dịch đam lập trình viên sáng tạo đã những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng thông qua công việc của họ với Pine Script, ngôn ngữ được sử dụng để tạo các chỉ số chiến lược trên TradingView. {start_tag} Trang này tôn vinh cộng đồng thực sự tuyệt vời các thành viên ấn bản kịch bản ảnh hưởng nhiều nhất đến TradingViewers. Gặp gỡ các Thuật Pine Script của chúng tôi, được liệt theo ngày tham gia của họ trên TradingView.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard