History

 1. British Pound/Canadian Dollar
  British Pound/Canadian Dollar
  changed by Igorzimogorie .
  Copy to clipboard
 2. British Pound/Canadian Dollar
  British Pound/Canadian Dollar

  British Pound/Canadian Dollar

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. ปอนด์อังกฤษ/ดอลล์ล่าแคนาดา
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลล์ล่าแคนาดา

  ปอนด์อังกฤษ/ดอลล์ล่าแคนาดา

  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 4. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  changed by Mintgloryofgod .
  Copy to clipboard
 5. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 6. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา

  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 7. ปอนด์สเตอลิง / ดอลลาร์แคนาดา
  ปอนด์สเตอลิง / ดอลลาร์แคนาดา

  ปอนด์สเตอลิง / ดอลลาร์แคนาดา

  changed by Oatura .
  Copy to clipboard
 8. British Pound / Canadian Dollar
  British Pound / Canadian Dollar
  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard
 9. ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
  ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา

  ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา

  changed by Cattee Inyod .
  Copy to clipboard