History

 1. Một khoản tài trọ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.
  Một khoản tài trọ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  Một khoản tài trọ nhỏ bằng coin thể được sử dụng như ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. A small donation in coins can be used to support other users.
  A small donation in coins can be used to support other users.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.
  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin thể được sử dụng như ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 4. Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.
  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin thể được sử dụng như ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 5. Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.
  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin có thể được sử dụng như là ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  Một khoản tài trợ nhỏ bằng coin thể được sử dụng như ủng hộ những người dùng khác. TradingView sẽ tính phí 20% hoa hồng cho mỗi lần nhận tài trợ bởi người dùng khác.

  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard