History

 1. Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, có rất nhiều hiểu biết thực tế, có khả năng thúc đẩy hành động và đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược và cải thiện các chỉ số của họ. Đây là một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng ở Pine Script™!
  Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, có rất nhiều hiểu biết thực tế, có khả năng thúc đẩy hành động và đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược và cải thiện các chỉ số của họ. Đây là một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng ở Pine Script™!

  Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, rất nhiều hiểu biết thực tế, khả năng thúc đẩy hành động đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược cải thiện các chỉ số của họ. Đây một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng Pine Script™!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Purveyor of the excellent {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, which is packed full of practical, actionable insights and has helped thousands of users learn how to test strategies and improve their indicators. A strong, community-focused force in Pine Script™!
  Purveyor of the excellent {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, which is packed full of practical, actionable insights and has helped thousands of users learn how to test strategies and improve their indicators. A strong, community-focused force in Pine Script™!
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, có rất nhiều hiểu biết thực tế, có khả năng thúc đẩy hành động và đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược và cải thiện các chỉ số của họ. Đây là một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng ở Pine Script™!
  Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, có rất nhiều hiểu biết thực tế, có khả năng thúc đẩy hành động và đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược và cải thiện các chỉ số của họ. Đây là một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng ở Pine Script™!

  Người phát triển {link_start}BacktestRookies.com{link_end}, rất nhiều hiểu biết thực tế, khả năng thúc đẩy hành động đã giúp hàng ngàn người dùng tìm hiểu cách kiểm tra chiến lược cải thiện các chỉ số của họ. Đây một lực lượng mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng Pine Script™!

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard