History

 1. This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this poll's purposes.
  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this poll's purposes.

  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this poll's purposes.

  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard
 2. This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.
  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.

  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.
  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.

  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for this contest's purposes.

  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 4. Այս հարցումը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  Այս հարցումը ոչ  մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  changed by Aidvopyan .
  Copy to clipboard
 5. Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  Այս մրցույթը ոչ  մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  changed by Aidvopyan .
  Copy to clipboard
 6. Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  changed by Aidvopyan .
  Copy to clipboard
 7. This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for the purposes of this contest.
  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for the purposes of this contest.

  This contest is in no way sponsored or administered by Facebook. The information you provide will only be used for the purposes of this contest.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 9. Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  Այս մրցույթը ոչ մի կերպ չի հովանավորվում Facebook-ի կողմից։ Ձեր կողմից լրացված տեղեկատվության գաղտնիությունն ապահովված է։
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard