🔁


History

 1. Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)
  Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)

  Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Báo cáo lợi nhuận và lỗ (Thực tế so với ngân sách)
  Báo cáo lợi nhuận lỗ (Thực tế so với ngân sách)
  changed by Vũ Văn Hoàn - Asanzo Hà Nội - asanzohanoi.com .
  Copy to clipboard
 3. Budgeted Profit and Loss Statement
  Budgeted Profit and Loss Statement

  Budgeted Profit and Loss Statement

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Báo cáo lợi nhuận và lỗ (Thực tế so với ngân sách)
  Báo cáo lợi nhuận lỗ (Thực tế so với ngân sách)
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)
  Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)

  Profit and Loss Statement (Actual vs Budget)

  changed via the API .
  Copy to clipboard