🔁


History

 1. Current server date is %{date}
  Current server date is %{date}
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Տվյալ սերվեռի ամսաթիվը %{date}-ն է:
  Տվյալ սերվեռի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  Տվյալ սերվեռի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  changed by վիշապաքաղ .
  Copy to clipboard
 3. Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:
  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  changed by վիշապաքաղ .
  Copy to clipboard
 4. Current server date is %{date}
  Current server date is %{date}
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:
  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:
  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է:

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է
  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է

  Տվյալ սերվերի ամսաթիվը %{date}-ն է

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Սպասարկչի ամսաթիվը` %{date}
  Սպասարկչի ամսաթիվը` %{date}

  Սպասարկչի ամսաթիվը` %{date}

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard