🔁


History

 1. In the future you will be able to export your seed from a pod and import it on another, but this is not currently possible. You could always open a new account and add your contacts to aspects on that new seed, and ask them to add your new seed to their aspects.
  In the future you will be able to export your seed from a pod and import it on another, but this is not currently possible. You could always open a new account and add your contacts to aspects on that new seed, and ask them to add your new seed to their aspects.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. In the future you will be able to export your seed from a pod and import it on another, but this is not currently possible. You could always open a new account and add your contacts to aspects on that new seed, and ask them to add your new seed to their aspects.
  In the future you will be able to export your seed from a pod and import it on another, but this is not currently possible. You could always open a new account and add your contacts to aspects on that new seed, and ask them to add your new seed to their aspects.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկենրեին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։
  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկենրեին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկենրեին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 4. Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։
  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից դեպի մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբերին և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 5. Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։
  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  Հետագայում հնարավոր կլինի տեղափոխել քո հաշիվը մի փոդից մյուսը, սակայն այժմ դա հնարավոր չէ։ Դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Հետագայում կկարողանաս դուրս հանել մի փոդից քո հաշվի հոսքը և լցնել այն մեկ այլի մեջ, սակայն առայժմ դա հնարավոր չէ։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։
  Հետագայում կկարողանաս դուրս հանել մի փոդից քո հաշվի հոսքը և լցնել այն մեկ այլի մեջ, սակայն առայժմ դա հնարավոր չէ։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  Հետագայում կկարողանաս դուրս հանել մի փոդից քո հաշվի հոսքը և լցնել այն մեկ այլի մեջ, սակայն առայժմ դա հնարավոր չէ։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ ու ավելացնել քո ընկեներին այնտեղի խմբեր և խնդրել նրանց, որ ավելացնեն քո նոր հաշիվը իրենց մոտ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։
  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։
  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. Version 0.7.0.0 of diaspora* provides the first stage of account migration: you can now export all your data from the “Account” section of the user settings. Keep your data safely! In a future release you will be able to migrate your whole account, including posts and contacts, to another pod.
  Version 0.7.0.0 of diaspora* provides the first stage of account migration: you can now export all your data from the Account section of the user settings. Keep your data safely! In a future release you will be able to migrate your whole account, including posts and contacts, to another pod.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 10. Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։
  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  Ցավոք դեռ միայն սպասվում է հնարավորությունը՝ տեղափոխելու հաշվիդ հոսքը մի փոդից մեկ այլը։ Բայց դու միշտ կարող ես բացել նոր հաշիվ այլ փոդում ու ավելացնել ներկայիս ընկեներիդ՝ խնդրելով նրանց ևս կիսվել քո հետ։

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 11. դիասպորա*յի 0.7.0.0 վարկածն արդեն տրամադրում է հաշվի տեղափոխման առաջին փուլը․ այժմ դու կարող ես արտահանել բոլոր տվյալներդ կարգավորումների «Հաշիվ» բաժնից։ Պահի՛ր տվյալներդ ապահով տեղում։ Ապագա թողարկումներում ի վիճակի կլինես ուրիշ փոդ տեղափոխել ամբողջական հաշիվդ՝ գրառումներդ ու կապերդ ներառյալ։
  դիասպորա*յի 0.7.0.0 վարկածն արդեն տրամադրում է հաշվի տեղափոխման առաջին փուլը․ այժմ դու կարող ես արտահանել բոլոր տվյալներդ կարգավորումների «Հաշիվ» բաժնից։ Պահի՛ր տվյալներդ ապահով տեղում։ Ապագա թողարկումներում ի վիճակի կլինես ուրիշ փոդ տեղափոխել ամբողջական հաշիվդ՝ գրառումներդ ու կապերդ ներառյալ։

  դիասպորա*յի 0.7.0.0 վարկածն արդեն տրամադրում է հաշվի տեղափոխման առաջին փուլըայժմ դու կարող ես արտահանել բոլոր տվյալներդ կարգավորումների «Հաշիվ» բաժնից։ Պահի՛ր տվյալներդ ապահով տեղում։ Ապագա թողարկումներում ի վիճակի կլինես ուրիշ փոդ տեղափոխել ամբողջական հաշիվդ՝ գրառումներդ ու կապերդ ներառյալ։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Version 0.7.0.0 of diaspora* provides the first stage of account migration: you can now export all your data from the “Account” section of the user settings. Keep your data safely! In a future release you will be able to migrate your whole account, including posts and contacts, to another pod.
  Version 0.7.0.0 of diaspora* provides the first stage of account migration: you can now export all your data from the Account section of the user settings. Keep your data safely! In a future release you will be able to migrate your whole account, including posts and contacts, to another pod.
  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard