🔁


History

 1. A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.

  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Շատ ցանցեր պնդում են, որ դու օգտագործես քո իրական ինքնությունը։ Բայց դիասպորա*ն՝ ոչ։ Այստեղ դու կարող ես ընտրել, թե ով ես ուզում լինել եւ կիսվել քո մասին այնքան քիչ կամ այնքան շատ, ինչքան ուզենաս։ Դա իրոք քո հայեցողությամբ է, թե ինչպես ես դու ուզում փոխազդել մյուսների հետ։
  Շատ ցանցեր պնդում են, որ դու օգտագործես քո իրական ինքնությունը։ Բայց դիասպորա*ն՝ ոչ։ Այստեղ դու կարող ես ընտրել, թե ով ես ուզում լինել եւ կիսվել քո մասին այնքան քիչ կամ այնքան շատ, ինչքան ուզենաս։ Դա իրոք քո հայեցողությամբ է, թե ինչպես ես դու ուզում փոխազդել մյուսների հետ։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 3. A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.
  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.

  A lot of networks insist that you use your real identity. Not diaspora*. Here you can choose who you want to be, and share as much or as little about yourself as you want. It really is up to you how you want to interact with other people.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard