🔁


History

 1. diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. You’re in control.
  diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. You’re in control.

  diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. Youre in control.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. դիասպորա*յի խմբերը թույլ են տալիս կիսվել միայն այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դու ուզում ես։ Դու կարող ես լինել այնքան հրապարակային ու այնքան փակ, ինչքան կամենաս։ Կիսվիր զվարճալի նկարով ամբողջ աշխարհի հետ, եւ խորը գաղտնիքով ամենամոտիկ ընկերներիդ։ Վերահսկողությունը քո՛ ձեռքերում է։
  դիասպորա*յի խմբերը թույլ են տալիս կիսվել միայն այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դու ուզում ես։ Դու կարող ես լինել այնքան հրապարակային ու այնքան փակ, ինչքան կամենաս։ Կիսվիր զվարճալի նկարով ամբողջ աշխարհի հետ, եւ խորը գաղտնիքով ամենամոտիկ ընկերներիդ։ Վերահսկողությունը քո՛ ձեռքերում է։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 3. դիասպորա*յի խմբերը թույլ են տալիս կիսվել միայն այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դու ուզում ես։ Դու կարող ես լինել այնքան հրապարակային ու այնքան փակ, ինչքան կամենաս։ Կիսվիր զվարճալի նկարով ամբողջ աշխարհի հետ, իսկ լուրջ գաղտնիքներդ՝ ամենամոտիկ ընկերներիդ։ Վերահսկողությունը քո՛ ձեռքերում է։
  դիասպորա*յի խմբերը թույլ են տալիս կիսվել միայն այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դու ուզում ես։ Դու կարող ես լինել այնքան հրապարակային ու այնքան փակ, ինչքան կամենաս։ Կիսվիր զվարճալի նկարով ամբողջ աշխարհի հետ, իսկ լուրջ գաղտնիքներդ՝ ամենամոտիկ ընկերներիդ։ Վերահսկողությունը քո՛ ձեռքերում է։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. You’re in control.
  diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. You’re in control.

  diaspora*’s aspects allow you to share with just those people you want to. You can be as public or as private as you like. Share a funny photo with the whole world, or a deep secret just with your closest friends. Youre in control.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard