🔁


History

 1. Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.

  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesnt use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Շատ ցանցեր օգտագործում են քո տվյալները գումար վաստակելու նպատակով՝ վերլուծելով քո փոխազդեծություններն ու այդ տեղեկատվության հիման վրա քեզ իրեր գովազդելով։ դիասպորա*ն չի օգտագործում քո տվյալները որեւէ նպատակի համար, բացի քեզ հնարավորություն տալուց՝ կապ հաստատել ու կիսվել ուրիշների հետ։
  Շատ ցանցեր օգտագործում են քո տվյալները գումար վաստակելու նպատակով՝ վերլուծելով քո փոխազդեծություններն ու այդ տեղեկատվության հիման վրա քեզ իրեր գովազդելով։ դիասպորա*ն չի օգտագործում քո տվյալները որեւէ նպատակի համար, բացի քեզ հնարավորություն տալուց՝ կապ հաստատել ու կիսվել ուրիշների հետ։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 3. Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.
  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesn’t use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.

  Many networks use your data to make money by analysing your interactions and using this information to advertise things to you. diaspora* doesnt use your data for any purpose other than allowing you to connect and share with others.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard