🔁


History

 1. You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “Admin” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.
  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “Admin” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.

  You can find instructions in the %{wiki}. This should add anAdminlink to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “Admin” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.
  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “Admin” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.

  You can find instructions in the %{wiki}. This should add anAdminlink to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod. For intense detail on the operational aspects of your pod, go to the %{admin_panel}.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «Ադմին» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։ Քո փոդի գործման կողմերի վերաբերյալ առավել շատ մանրամասների համար անցիր %{admin_panel}։
  Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «Ադմին» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։ Քո փոդի գործման կողմերի վերաբերյալ առավել շատ մանրամասների համար անցիր %{admin_panel}։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “%{admin_dashboard}” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.
  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “%{admin_dashboard}” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.

  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an%{admin_dashboard}link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «Ադմին» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։ Քո փոդի գործման կողմերի վերաբերյալ առավել շատ մանրամասների համար անցիր %{admin_panel}։
  Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «Ադմին» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։ Քո փոդի գործման կողմերի վերաբերյալ առավել շատ մանրամասների համար անցիր %{admin_panel}։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «%{admin_dashboard}» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։
  Ցուցումները կարող ես գտնել %{wiki}ում։ Սրա արդյունքում «%{admin_dashboard}» հղում կավելանա քո օգտատիրոջ մենյուում, երբ մուտք գործած լինես։ Դա քեզ մի շարք հնարավորություններ կտա, ինչպես օրինակ՝ օգտատերերի որոնում կամ քո փոդի վիճակագրությունը։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “%{admin_dashboard}” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.
  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an “%{admin_dashboard}” link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.

  You can find instructions in the %{wiki}. This should add an%{admin_dashboard}link to your user menu in the header when you are logged in. It gives you stuff like user search and stats for your pod.

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard