🔁


History

 1. You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.
  You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.

  You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. %{inviter} օգտատերը քեզ հրավիրել է միանալ այս փոդին, սակայն դու արդեն մուտք գործած ես։
  %{inviter} օգտատերը քեզ հրավիրել է միանալ այս փոդին, սակայն դու արդեն մուտք գործած ես։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 3. You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.
  You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.

  You have been invited by %{inviter} to join this pod but you are already logged in.

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard