🔁


History

 1. Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.
  Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.

  Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.
  Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.

  Your aspect, %{name}, had too long name to be saved.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարեղ պահպանվել:
  Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարեղ պահպանվել:
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել:
  Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել:
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 5. Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել:
  Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել:
  changed by վիշապաքաղ .
  Copy to clipboard
 6. Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  Քո՝ %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Քո %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  Քո %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Քո %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  Քո %{name} խմբի անունը շատ երկար է և չի կարող պահպանվել։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard