🔁


History

 1. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 4. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն Diaspora ID-իդ հետ։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 7. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 9. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 10. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 11. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 12. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 13. Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն դիասպորայի ID-իդ հետ։
  Մենք ջնջում ենք քո բոլոր գրառումները, անձնական տվյալները ինչքան հնարավոր է շուտ։ Քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն դիասպորայի ID-իդ հետ։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 14. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին քո մեկնաբանությունները դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 15. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն, բայց կապված կլինեն diaspora*-ի ID-իդ հետ։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 16. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ID-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ID-իդ անունից։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 17. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ դեռ շրջանառության մեջ կլինեն դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 18. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 19. Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  Մենք հնարավորինս շուտ կջնջենք քո բոլոր գրառումներն ու անձնական տվյալները։ Ուրիշների գրառումներին թողած մեկնաբանություններդ կմնան շրջանառության մեջ դիասպորա*յի ԱյԴի-իդ անունից։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 20. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard