🔁


History

 1. They help people get to know you. Your profile picture will also appear on the left-hand side of the stream pages of those tags, along with anyone else who has them in their basic profile.
  They help people get to know you. Your profile picture will also appear on the left-hand side of the stream pages of those tags, along with anyone else who has them in their basic profile.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. They help people get to know you. Your profile picture will also appear on the left-hand side of the stream pages of those tags, along with anyone else who has them in their basic profile.
  They help people get to know you. Your profile picture will also appear on the left-hand side of the stream pages of those tags, along with anyone else who has them in their basic profile.
  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Դրանք օգնում են ճանաչել քեզ։ Քո նկարը նաեւ կհայտնվի այդ պիտակի էջի ձախակողմյա սյունյակում, որտեղ բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր նշել են իրենց դրանով։
  Դրանք օգնում են ճանաչել քեզ։ Քո նկարը նաեւ կհայտնվի այդ պիտակի էջի ձախակողմյա սյունյակում, որտեղ բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր նշել են իրենց դրանով։

  Դրանք օգնում են ճանաչել քեզ։ Քո նկարը նաեւ կհայտնվի այդ պիտակի էջի ձախակողմյա սյունյակում, որտեղ բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր նշել են իրենց դրանով։

  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard